جلسه مشترک مدیران بازارهای کیش با حضور مدیر محترم بازرگانی و مدیر محترم اجتماعی معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش