دیدار هیئت مدیره جامعه بازاریان با سرکار خانم آقاپور عضو هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی مجلس در دفتر جامعه