دیدار با امام جمعه محترم کیش

دیدار مدیران بازارها و امام جمعه محترم کیش