جلسه مشترک مدیران بازارهای کیش با حضور ریاست اداره مالیات