جلسه با حضور وزیر محترم اقتصاد و دارائی،دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و فعالین محترم اقتصادی مناطق