جلسه با نمایندگان فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس،مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات ،بازرسی کل کشور با حضور مدیرکل گمرک کیش و رئیس شورای شهر کیش