افتتاحیه شرکت ویژن کارت ایرانیان چهارم مرداد ماه ۱۳۹۷