افتتاحیه شرکت ویژن کارت ایرانیان چهارم مرداد ماه 1397