اساسنامه جامعه

ماده 1

ماده 1: نام  جامعه بازاریان و بازرگانان کیش که در این اساسنامه به اختصار جامعه نامیده می شود.

ماده 2

ماده 2:  هدف جامعه
سعی وکوشش در ایجاد محیط سالم برای فعالیتهای اقتصادی، رقابت سالم، حسن تفاهم ودوستی، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء، نظارت وهماهنگی برعملکرد بازارهای موجود، ارتفا سطح دانش و آگاهی تخصصی و حرفه ای اعضاء، ایجاد زمینه های اطلاع رسانی در بخش تجارت و بازرگانی به منظور به روز کردن اطلاعات اعضاء با توجه به ویژگیهای تجارت در سطح داخلی و بین المللی، ارائه آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه قوانین و مقررات و نیز شیوه نامه های تجاری و صنفی و مقررات وآئین نامه های مرتبط اعم از قوانین جاری کشوری، مقررات سازمان منطقه آزاد کیش و قوانین و مقررات تجارت جهانی، تهیه و تدوین شیوه نامه ها و خط مشی های منطبق با قوانین مذکور و متناسب با نیازهای جامعه به منظور ارتقاء کمی و کیفی فعالیت اعضای جامعه، پیگیری تأمین نیازهای قانونی، صنفی، حقوقی و مالی اعضاء در مراجع اداری و قضایی منطقه آزاد کیش، نظام بانکی و مراجع قانونی کشور و کشورهای دیگر، ایجاد صندوق اعتباری بمنظور ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی به اعضا و همکاری، همگامی و همیاری با سازمان منطقه آزاد کیش بمنظور توسعه تجاری کیش.

ماده 2

ماده 2:   موضوع فعالیت
2-1: فعالیت در زمینه  آموزش وامور تحقیقاتی،ازجمله ایجادواحدهای آموزشی،تخصصی وتحقیقاتی با توجه به نیازهای جامعه و اعضا و منطقه و بازارها
2-2: قبول وجوه نقدواموالی که از طریق اشخاص حقیقی وحقوقی به جامعه اهدا می گرددواداره و بهره برداری ازآنها
2-3: تاسیس موسسات یا شرکت ها و مشارکت در موسسات یا شرکتهای دیگر از طریق خرید یا فروش سهام در جهت تحقق اهداف جامعه و تامین مالی اجرای موضوعات.
2-4: هدایت وبهره برداری ازسرمایه گذاری و مشارکت انجام شده از طریق اداره امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری،تدوین روشهای مورد نیاز به منظور بهره برداری مطلوب ازسرمایه گذاری ها و مشارکت های انجام شده در تمامی زمینه ها و انجام کلیه امور اقتصادی در جهت تامین مالی اجرایی نمودن موضوعات جامعه

2-5: شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
2-6: برگزاری نمایشگاه و همایش های مرتبط به موضوعات و نیازمندیهای اعضا و فعالیت های جامعه
2-7: پیگیری و دفاع از حقوق صنفی اعضا از سازمان ها و دستگاه ها، مراجع اداری و قضایی، عضویت در مجامع و تشکلهای صنفی
2-8: سیاست گذاری و تلاش در جهت ترویج رقابت سالم و تحکیم هر چه بیشتر فعالین بخش خصوصی، وحدت و همدلی بین هیات مدیره بازارها،ایجاد بستر مناسب به منظور فعالیت ورقابت اقتصادی سالم و نظارت بر کیفیت ونحوه عرضه کالا و خدمات در بازارها وقیمت گذاری،حراجی ها
2-9: جامعه می تواند به منظور تحقق اهداف و موضوعات با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه از اعتبارات و امکانات و سرمایه گذاری بخش خصوصی ودولتی، سازمان منطقه آزاد، بانکها وموسسات مالی در قالب قرارداد های منعقده استفاده نماید وتسهیلات ووام بانکی دریافت نماید.
2-10: سعی وتلاش درجهت رفع اختلاف مالی اعضا و اصلاح ذات البین و ایجاد صلح وسازش، پیش بینی تمهیدات وروشهای ممکن  ولازم در خصوص برخورد با متخلفین صنفی ومالی و آسیب رسانندگان به اعتبار و حیثیت کاری و تجاری بازارها و غرفه داران با تعامل وهمکاری با مراجع ذیربط
2-11: نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی موسسات بازارها و انطباق آن براساس اساسنامه مصوب و قانون تجارت ورفع اختلافات یا ابهامات ایجاد شده
2-12: قبولی سمت بازرسی موسسات بازارها یا سایر شرکتهای سهامی
2-13: قبول داوری و انجام داوری وحکمیت در رفع اختلافات فیمابین اعضا یا ثالث، یا معرفی داور
2-13: تلاش در جهت تامین نیازمندیهای اعضا وپیگیری مشکلات و مطالبات اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، حقوقی،بیمه، امور مالی ومالیاتی،اعضا با هماهنگی و تعامل با سازمان منطقه آزاد کیش وحسب مورد کشوری که به هر نحو به موضوعات اساسنامه و اعضا مرتبط باشد بر اساس قانون مناطق آزاد، سایر قوانین موضوعه و نظام صنفی کشور.

ماده 3

ماده 3: تاریخ تأسیس و مدت
تاریخ تأسیس جامعه 25 فروردین 1380 و مدت آن نامحدود است.

ماده 4

ماده 4:  نشانی جامعه
نشانی جامعه جزیره کیش: خیابان کوشا می باشد.
تبصره (1) هیئت مدیره جامعه می تواند در هر زمان محل جامعه را تغییر دهد.

ماده 5

ماده 5:   اعضای جامعه، چگونگی عضویت و حق رأی اعضاء
کلیه مالکان و یا بهره برداران واحدهای تجاری و اداری وخدماتی منطقه آزاد کیش و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت مقررات مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی در کیش اشتغال دارند با دارا بودن اسناد معتبر مالکیت و یا حق بهره برداری و یا حق فعالیت و با رعایت و پذیرش مفاد این اساسنامه و در صورت تمایل می توانند عضو جامعه شوند،، ولی برای حضور در جلسات مجامعه عمومی و داشتن حق رأی در این مجامع می باید فرمهای عضویت را تکمیل و امضا نموده باشند و مراحل پذیرش عضویت آنها بر اساس آئین نامه عضویت در جامعه که طبق مفاد این اساسنامه تنظیم و تدوین می گردد. به انجام رسیده و به تأئید هیئت مدیره جامعه رسیده باشد و همچنین حق عضویت تعیین شده را تا تاریخ تشکیل مجمع بطور کامل پرداخت نموده باشند. اعضایی که شرایط مذکور در این ماده را احراز کرده باشند با رعایت مفاد تبصره های ذیل این ماده و سایر مواردی که در این اساسنامه لحاظ شده است می توانند در جلسات مجامع عمومی با حق رأی حضور یابند، ولی در هر حال مقررات و مصوبات جامعه و ارکان آن برای کلیه اعضای جامعه لازم الرعایه و لازم الاجرا است.

ماده 5 تبصره 1

تبصره 1): اعضای هیئت موسس و کلیه شاغلین بخش تجاری و بازارهای کیش که در مجمع عمومی موسس جامعه حضور می یابند به خودی خود عضو جامعه محسوب می شوند. ولی در هر حال پس از تشکیل هیئت مدیره جامعه و تصویب آئین نامه عضویت. اعضای هیئت موسس نیز مراحل و تشریفات عضویت را مطابق با مفاد آئین نامه مذکور به انجام می رسانند.

ماده 5 تبصره 2

تبصره 2): هرگاه دو یا چند نفر شخص حقیقی و یا حقوقی مشارکتا ” مالکیت و یا حق بهره برداری از یک واحد تجاری یا اداری یا خدماتی را داشته باشند مجموعا یک عضو محسوب می شوند و در مجامع عمومی دارای یک حق رأی  می باشند. ترتیب حضور اینگونه اعضا در مفاد مادهششم این اساسنامه آورده شده است و براین اساس رأی شریک حاضر در جلسات مجامع عمومی رأی کلیه شرکا محسوب مشود، و در این مورد تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

ماده 5 تبصره 3

تبصره 3):  هرگاه یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی مالک و یا بهره بردار دو و یا چند واحد تجاری یا اداری یا خدماتی باشند. دارای  حداکثر دو رأی در مجامع خواهنده بود. مگر آنکه هر یک از واحدهای مذکور فعالیت مستقل و غیر مرتبط با واحدهای دیگر را داشته باشند و این موضوع بر اساس مجوز های اقتصادی رسمی صادره شده، مشخص و به تأئید هیئت مدیره جامعه رسیده باشد که در اینصورت حسب تعداد این گونه واحدها برای هر کدام یک حق رأی مجزا برای این اعضا در نظر گرفته می شود.

ماده 5 تبصره 4

تبصره 4): در صورت مشارکت دو و یا چند نفر در مالکیت یا بهره برداری از دو یا چند واحد تجاری یا اداری یا خدماتی با رعایت مفاد تبصره (3) وآیین نامه عضویت عینا مجرا و نافذ می باشد.

ماده 5 تبصره 5

تبصره 5): هرگاه مالکی حق بهره برداری قسمتی ازواحد خود را به دیگری واگذار کند  و دو یا چند نفر، منفردا با توافق مالک از واحد تجاری یا اداری بهره برداری نماید. برای این گونه واحد ها حق فقط یک عضویت وجود دارد و در این موارد مفاد تبصره (2) این ماده و سایر مفاد این اساسنامه که بهره نحوی مرتبط با موضوع مالکیت و یا بهره برداری مشترک از واحدها باشد. نافذ و مجرا می باشد.

ماده 5 تبصره 6

بصره 6): برای هر واحد تجاری یا اداری یا خدماتی فقط یک حق عضویت وجود دارد و بر این اساس واحدهایی که مالکین آنها بهر ترتیبی حق بهره برداری از آنها را واگذار کرده باشند، می باید با توافق طرفین یکنفر را بعنوان عضو با اختیارات  تام، تعیین و با داشتن حق رأی در مجامع شرکت کند، مگر در مواردی که موضوع صرفا”حقوق مالکیت مطرح باشد که دراین صورت مفاد تبصره 7) مجرا خواهد بود، اما در سایر موارد در صورتیکه طرفین برای این موضوع به توافق نرسند عضویت و حق حضور و حق رآی آنها در مجامع عمومی تا حصول توافق معلق خواهد بود. ولی ملزم به رعایت و اجرای مقررات و تصمیمات جامعه مباشند.

ماده 5 تبصره 7

تبصره 7): در مواردی که اقدامات و یا تصمیماتی در مورد حقوق ما لکیت اعضا توسط جامعه بخواهد صورت  پذیرد. حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی در موارد واحدهای موضوع تبصره 6) با اعضایی است که مالک واحدهای تجاری و یا اداری یا خدماتی هستند ویا نمایندگان خود را کتبا برای این موضوع معرفی کرده باشند. بدیهی است سایر اعضا با رعایت مفاد این اساسنامه می توانند در این مجامع حضور یافته و رأی دهند.

ماده 5 تبصره 8

تبصره 8): هرگاه هر یک از اعضا از پرداخت قسمتی یا تمامی حق عضویت تعیین شده خودداری نماید و یا اعمال و اقداماتی خلاف شئون عمومی وحرفه ای و قوانین کشوری و مقررات سازمان منطقه آزاد کیش و مقررات و تصمیمات جامعه مرتکب شود. هیئت مدیره جامعه موظف است از حضور این اعضا در مجامعه عمومی تا تادیه دیون و یا رفع اثرازاقدامات خلاف آنان خودداری نموده و این اعضا تا رفع مانع، حق حضورورأی در مجامع را نخواهند داشت.

ماده 5 تبصره 9

تبصره 9): عضویت اعضا پس از طی مراحل مندرج در این ماده و تبصره های آن و با گواهی و تایید هیئت مدیره قطعیت می یابد.

ماده 5 تبصره 10

تبصره 10): برای اعضایی که وفق مفاد اساسنامه جامعه بویژه مفاد این ماده و تبصره های آن به عضویت جامعه در می آید کارت عضویت توسط هیئت مدیره صادر می شود که چگونگی و مشخصات کارت عضویت حسب مفاد آئین نامه عضویت که بوسیله هیئت مدیره تدوین و تصویب می شود خواهد بود.

ماده 5 تبصره 11

تبصره 11): هیات مدیره میتواند در صورت درخواست کتبی سایر فعالین از صنوف وحرفه ها در جزیره کیش که دارای مجوزخاص کار در کیش می باشند عضو بپذیرد.

ماده 6

فصل دوم:   ارکان جامعه

ارکان جامعه عبارتند از:  الف – مجامع عمومی  ب – هیئت مدیره  ج-بازرسان
بخش اول: مجامع عمومی

ماده 6:  مجامع عمومی، بالاترین رکن تصمیم گیری جامعه ومتشکل از اعضای آن می باشد و به دو صورت برگزار می شود:
1- مجمع عمومی عادی(اعم از سالیانه یا بطور فوق العاده)که  میتواند نسبت به کلیه امور، جز آنچه در صلاحیت مجمع فوق العاده است تصمیم  بگیرد.
2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 7

ماده 7:   چگونگی تشکیل، اداره و تصمیمات مجامع عمومی
الف: مجمع عمومی عادی سالیانه
الف -1:  وظایف
 رسیدگی به عملکرد جامعه و تصویب آن بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرسان جامعه.
 تعیین و تصویب خط و مشی سال بعد، روز نامه کثیر الا نتشار، درج اگهی های جامعه بر اساس پیشنهاد  هیئت مدیره.
 تعیین و تصویب بودجه سالیانه جامعه بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.
 انتخاب و یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان جامعه.
تبصره 1:  مجمع عمومی عادی سالیانه باید سالی یکبار تا قبل از 31 تیرماه برای رسیدگی به امور جامعه (گزارش عملکرد ومالی هیات مدیره و بازرسان)تشکیل شود.
تبصره2:  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را حسب مورد و ضرورت می توان هر زمان برگزار نمود.

ماده 7

الف -2:  چگونگی تشکیل، اداره و تصمیمات مجامع عمومی عادی:
1- دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده توسط هیئت مدیره در مدت مهلت تعیین شده در  این اساسنامه بوسیله درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که محل درج آگهی های جامعه می باشد و نیز الصاق آگهی تشکیل مجمع عمومی ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع در تابلوی اعلانات جامعه صورت  می گیرد.
در آگهی دعوت تشکیل مجمع می باید روز ساعت و محل تشکیل مجمع و نیز دستور جلسه قید شود.  همچنین در آگهی آماده بودن بیان عملکرد مالی و گزارش ملاحظه اعضا پیش از تشکیل مجمع باید  ذکر شود، چنانچه هیات مدیره مجمع عومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت ننماید بازرس یا بازرسان مکلف به دعوت می باشند، در صورت عدم دعوت از طریق بازرسان، حداقل یک پنجم اعضاءمی توانند با رعایت تشریفات قانون تجارت مجمع عمومی را دعوت نمایند.

ماده 7

2-  مجمع عمومی عادی، با حضور نصف بعلاوه یک اعضایی که حق رأی دارند رسمیت می یابد در صورتیکه در موعد نخستین دعوت جلسه به رسمیت نرسید، صورتجلسه ای باامضای هیئت مدیره و بازرسان و حداقل 7 نفراز اعضا حاضرتنظیم و علت عدم تشکیل مجمع ذکر می شود. در اینصورت هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله نسبت به دعوت نوبت دوم  اعضا را برای تشکیل مجمع که فاصله آن با نوبت اول نباید بیش از ده روز بدون احتساب جمعه ها و تعطیلات رسمی باشد، دعوت نماید. مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت یافته و تصمیمات آن نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 7

3- اداره مجمع برای تعیین حد نصاب رسمیت و انتخاب هیئت رئیسه، بعهده رئیس هیئت مدیره  ودر غیاب ایشان نایب رئیس هیات مدیره می باشد. پس از احراز حد نصاب مقرر در این اساسنامه، مجمع از بین اعضای حاضر با اکثریت نسبی آرا یکنفر را به سمت رئیس مجمع، یکنفر را به سمت منشی جلسه ودونفر را به سمت ناظر، انتخاب می نماید. پس از انتخاب هیئت رئیسه، مجمع رسمیت  می یابد و اداره مجمع، با هیئت رئیسه منتخب می باشد. اعضای هیئت مدیره و اشخاصی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرسان جامعه می باشند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع شوند.

ماده 7

4- در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ابتدا گزارش هیئت مدیره قرائت می شود، سپس گزارش بازرسان خوانده خواهد شد. مجمع پس از استماع این دو گزارش و بحث و بررسی پیرامون آنها نسبت به تصویب یا رد گزارش مالی و عملکردهیئت مدیره اتخاذ تصمیم می نماید. مجمع همچنین خط و مشی پیشنهادی هیئت مدیره را برای سال بعد بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نماید. تعیین و تصویب بودجه سالیانه جامعه و حق عضویتی که باید اعضا بابت تأمین هزینه های جاری پرداخت نمایند بنا به پیشنهاد هیات مدیره  توسط مجمع بررسی و تصویب می شود.

ماده 7

5- کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی (سالیانه وعادی به طور فوق العاده )با رأی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مجمع معتبر و لازم الاجرا می باشد، مگر در مورد انتخاب عضو یا اعضای هیئت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آراء صورت می گیرد. اداره مجمع برای تعیین حد نصاب رسمیت و انتخاب هیئت رئیسه بعهده رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی بعهده نایب رئیس هیئت مدیره می باشد، مگر در شرایطی که دعوت مجمع عمومی فوق العاده از سوی هیئت مدیره صورت نگرفته باشد، که در این صورت تا مرحله انتخاب هیئت رئیسه، اداره مجمع بعهده دعوت کننده یا نماینده منتخب دعوت کنندگان خواهد بود. پس از احراز حد نصاب مقرر برای هر جلسه بشرح فوق هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده نیز با شرایط مذکور برای هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی انتخاب و اداره مجمع بعهده این هیئت رئیسه می باشد.  هیئت رئیسه مجامع عمومی، اعم از عادی و یا فوق العاده نباید همزمان عضو هیئت مدیره و یا در جلسات مجامع عمومی که برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود، داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرسان باشند.

ماده 7

ب:  مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده که حسب ا قتضاء در هر زمان که لازم باشد با حضور اعضای جامعه تشکیل  میشود.
ب-1:  وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
 تغییرمفاد اساسنامه
 رسیدگی به موضوعات خاص که طبق مفاد این اساسنامه به عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده باشد.
 تغییر دارایی جامعه.
 انحلال جامعه در صورت ضرورت
ب-2:   تشریفات دعوت و حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده:
دعوت مجمع عمومی فوق العاده حسب مورد بوسیله هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان منفردا یا مشترکا و همچنین بدعوت حداقل یک چهارم اعضای جامعه که حق رأی داشته باشند صورت می گیرد.
تشریفات دعوت مجامع عمومی فوق العاده عینا بصورتی است که در این اساسنامه برای مجامع عمومی عادی ذکر شده است. ضمناً در صورتیکه دعوت مجمع بوسیله اشخاص غیر از هیئت مدیره صورت گیرد در دعوت نامه می باید امضای دعوت کننده یا دعوت کنندگان و علت دعوت بهمراه دستور جلسه و نیز استنکاف هیئت مدیره از پذیرش درخواست دعوت کننده یا دعوت کنندگان برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مصرحا” ذکر شود.
مجامع عمومی فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. اگر در  اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور بیش یک چهارم  از اعضایی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عومی فوق العاده  3/2 آراء حاضرمی باشد.

ماده 8

ماده 8: صورت جلسات مجامع
از کلیه مذاکرات و تصمیمات هر یک از مجامع خلاصه ای به صورت صورتجلسه، توسط منشی جلسه تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع در جلسه می رسد این صورتجلسات  می باید در محل جامعه توسط هیئت مدیره بایگانی و حفاظت شود. در صورتجلسات آگهی، دعوت، ساعت، روز و محل تشکیل جلسه مجمع و تعداد اعضای حاضر در جلسه با قید تأئید هیئت مدیره یا دعوت کننده جلسه به داشتن حق رأی اعضای حاضر در جلسه ذکر می شود. خلاصه ای از موارد مطرح شده در جلسه و چگونگی تصمیم گیری در مورد آنها و خلاصه ای از آرای تصمیم گیریها می باید در صورتجلسه ضبط شود. همچنین ساعت پایان جلسه نیز می باید در صورتجلسه قید شود هر صورتجلسه می باید دارای شماره ترتیب و تاریخ ثبت آن در دفتر اندیکاتوردبیرخانه جامعه باشد و ممهور به مهر جامعه شود، به صورتجلسات می باید برگه یا برگه های ثبت آرا که به امضای اعضای هیئت رئیسه رسیده است وهمچنین بریده آگهی دعوت مجمع منتشر در روزنامه و نیز گواهی تأئید هیئت مدیره یا دعوت کننده مجمع مبنی بر احراز حد نصاب رسمیت جلسه، پیوست شود.

ماده 8

تبصره1): در صورتیکه در هر یک از جلسات مجامع عمومی مذاکرات و تصمیم گیریها نسبت به دستودر همان روز به پایان نرسد رئیس جلسه با تعیین ساعت تشکیل مجدد جلسه که حداکثر دو هفته پس از جلسه مذکور خواهد بود، اعلام تنفس می کند، در اینصورت صورتجلسه ای با مشخصات مندرج در بند مربوط به صورتجلسات این ماده توسط منشی جلسه تنظیم و با ذکر علت تنفس و قید ساعت تشکیل ادامه جلسه تنظیم و به امضای اعضای هیئت رئیسه می رسد.
تبصره 2):  ادامه جلسات مجامع عمومی که به تنفس کشیده می شود با همان ترکیب جلسه قبلی و بعنوان ادامه همان جلسه و با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت داشته و تصیمات آن نافذ و معتبر خواهد بود و هیچیک از اعضا بعلت عدم حضور در جلسه نمی توانند معترض تصمیمات مجمع عمومی شوند.

ماده 9

ماده 9:  حق رای
رأی گیری در مجامع عمومی  با ورقه صورت می پذیرد، اوراق رأی گیری بصورت متحد الشکل و به تعداد اعضای حاضر در جلسه توسط منشی و نظار هیئت رئیسه آماده و برای هر مورد رأی گیری بین اعضای حاضر در جلسه توزیع می شود، آرا  توسط ناظرهیئت رئیسه جمع آوری و توسط رئیس جلسه قرائت می شود و منشی جلسه با همکاری ناظر جلسه، آرای موافق و یا مخالف را در برگه ویژه ثبت رأی که ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی خواهد شد درج نموده و نتیجه رأی گیری بعد از جمع بندی آرا بوسیله رئیس مجمع اعلام می شود. برگه ثبت رأی می باید به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع برسد. رأی گیری در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان نیز با ورقه صورت خواهد گرفت و اعضا نام منتخبان خود را روی برگه های متحد الشکل اخذ رأی می نویسند، جزئیات مربوط به نحوه انتخاب داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان مجمع و چگونگی رأی گیری برای انتخاب آنها بترتیب مذکور در مفاد ماده نهم این اساسنامه می باشد.
تبصره 1: در جلسات مجامع عمومی، هر عضو اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی در مجمع دارای یك ری می باشد و نمی تواند وكالت عضو دیگر را بپذیرد.

ماده 10

بخش دوم:  هیات مدیره

ماده  10:  ترتیب انتخاب اعضای هیئت مدیره با رعایت مفاد  این اساسنامه بترتیب ذیل صورت می گیرد:
 10-1:   کسانیکه مایل به عضویت در هیئت مدیره می باشند. در جلسه مجمع عمومی عادی که انتخاب عضو یا اعضای هیئت مدیره جز دستور جلسه آن می باشند. پس از اعلام رئیس جلسه مبنی بر انجام انتخاب اعضای هیئت مدیره، داوطلبی خود را اعلام و نام آنها توسط منشی جلسه ثبت می شود. همچنین اعضایی که مایل به معرفی کاندیدا هستند، درصورت حضور و پذیرش کاندیداهای مورد نظر، نام آنان نیز توسط منشی جلسه ثبت می شود.
تبصره: جهت سهولت در احراز شرایط کاندیدای عضویت هیات مدیره براساس مقررات مندرج در ماده  6 اساسنامه، داوطلبین می باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع درخواست خود را به جامعه اعلام نمایند،این امر مانع داوطلبی در زمان برگزاری مجمع نیست.

ماده 10

 10-2:  رأی گیری در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره بترتیب مندرج در بندهای ذیل ماده 8 این اساسنامه صورت می گیرد.
 10-3:  در قرائت آرای انتخاب اعضای هیئت مدیره، منشی جلسه می باید بر روی صفحه ای که کلیه اعضای مجمع بتواند آنرا در حین درج آرا رویت کنند نام داوطلبان را بترتیب حروف الفبا بر روی آن صفحه نوشته و بتعداد هر رأی که بنام هر داوطلب قرائت می شود یک علامت در کنار نام آن داوطلب ثبت کند.
 10-4:  پس از اتمام قرائت آرا و تأییدصحت آرا بوسیله هیئت رئیسه، جمع رأی هر یک از داوطلبان استخراج و اعلام می شود.
 10-5:  هفت نفری که حائز بیشترین آرای ما خوذه باشند بشرط آنکه حداقل چهار نفر آنان مالک واحد اداری یا تجاری یا خدماتی باشند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین می گردند و دو نفری که پس از آنان بیشترین آرا را اخذ کرده باشند بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین می شوند.

ماده 10

 10-6:  امضای ذیل صورتجلسه مجمع توسط افراد منتخب در حکم پذیرش مسئولیت از طرف آنان  می باشد، که این عبارت نیز در صورتجلسه قید می گردد.
 10-7:  هیئت مدیره منتخب، بلافاصله پس از پایان جلسه مجمع عمومی می باید نخستین جلسه خود را تشکیل دهد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره وفق موادآتی این اساسنامه سمت اعضای خود را تعیین و همچنین یکنفر را بعنوان مدیرعامل استخدام می نماید.
از مفاد مذکرات و تصمیمات این جلسه صورتجلسه ای توسط منشیان هیئت مدیره تظیم و به امضای اعضای هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده 11

ماده 11:   هیئت مدیره می باید حداقل هر پانزده روز یکبار، بمنظور رسیدگی به امور جامعه و پیگیری مسائل و موارد مطروحه تشکیل جلسه دهد. از کلیه مذاکرات هیئت مدیره صورتجلساتی که شماره و تاریخ جلسه در آن قید شده باشد، توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیئت مدیره می رسد و در دفتر اندیکاتور دبیرخانه جامعه ثبت می شود.
 جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا ء اصلی رسمیت می یابد.
  تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای اعضای حاضر در هر جلسه معتبر و نافذ خواهد بود.
  در صورت استعفا، از کار افتادگی، حجر و یا فوت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل جایگزین او خواهد شد، مگر در صورتیکه تعداد اعضای هیئت مدیره که مالک واحدهای تجاری یا اداری هستند از سه نفر کمتر شود که در اینصورت هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی را بصورت فوق العاده برای تعیین عضویت یا اعضای جدید هیئت مدیره دعوت نماید.

ماده 11

تبصره (1):  در صورتیکه تعداد اعضای صاحب مالکیت در هیئت مدیره از حد نصاب کمترشود در صورت دعوت مجتمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، تصمیمات هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره (2): مدت ماموریت اعضای جدید برابر مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره می باشد.

ماده 12

ماده 12:  هیئت مدیره جامعه متشکل از هفت نفر اعضا اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای جامعه با اکثریت نسبی آرا اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند که لا اقل چهار نفر از آنها می باید مالک واحد های تجاری یا اداری یا خدماتی باشند. هیئت مدیره پس از انتخاب در نخستین جلسه خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را بعنوان نائب رئیس، یک نفر بعنوان خزانه دار هیئت مدیره و یکنفر را به عنوان منشی  هیئت مدیره و دو نفر را باز اعضا هیئت مدیره، مسئول نظارت بر امور جامعه انتخاب می کند.

ماده 13

ماده 13:  وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل می باشند
 تعیین شیوه چگونگی اداره امور جامعه.
  پیگیری و تأمین حقوق و خواسته های اعضا و صیانت از حقوق صنفی اعضای جامعه نزد مراجع قانونی ذیصلاح و همچنین در قبال اشخص ثالث.در راستای موضوعات اساسنامه
 افتتاح حسابهای جاری و پس انداز با امضاهای قانونی به منظور نگهداری منابع مالی پرداختها و در یافتهای و حساب اندوخته ها، بر اساس مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
 تنظیم و تدوین صورتهای مالی و بیلان و ترازنامه مالی جامعه جهت ارائه به مجامع عمومی.

ماده 13

 هیئت مدیره نماینده تام الاختیار و قانونی جامعه بوده و برای هر گونه اقدامی در چار چوب موضوع جامعه در قبال اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل می باشد و کلیه اختیاراتی که حسب مفاد قانون تجارت و قانون مدنی و قوانین و مقررات امور صنفی برای هیاتهای مدیره، بنگاه ها و مو سسات تجاری و صنفی پیش بینی شده است نظیر حق اقامه هر گونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی یا صلح، مراجعه به مراجع قضایی و اداری و سازمانهای عمومی مانند دادگاه ها، ادارت دولتی، واحد های سازمان منطقه آزاد کیش و سایر دوایر و نهاد های عمومی و خصوصی به منظور پیگیری موضوعات مربوط تا اخذ نتیجه و در صورت لزوم اقامه دعوای کیفری یا حقوقی در دادگاه های  مختلف و حق حضوردر دادگاه وارائه و اعاده دادخواست و لوایح قانونی، پذیرش یا اعتراض به احکام صادره توسط مراجع ذیربط با حق صلح و سازش و انتخاب وکیل با حق توکیل و عزل وکیل، اعتراض به رای، حق واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،ورود وجلب ثالث و دفاع در مقابل آن، دعوی تقابل و دفاع از آن، اعتراض ثالث و دفاع، درخواست صدور اجراییه و تعقیب آنو اخذ محکوم به، ادعای جعل نسبت به سند، استرداد سند، تعیین داور وارجاع به داوری،تعیین جاعل، مصدق وکارشناس، دعوی خسارت، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف می باشد. اختیارات هیئت مدیره محدود نبوده و ذکر موارد فوق صرفاً بمنظور تایید و اشاره می باشد.

ماده 13

تبصره 1): هیئت مدیره از بین خود یا خارج، یکنفر را به عنوان مدیر عامل بصورت تمام وقت استخدام می نماید و مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و کلیه امور اجرایی را با نظارت هیئت مدیره به انجام می رساند. هیئت مدیره می تواند هر زمان که لازم بداند مدیر عامل را عزل کند.
تبصره 2):  مدت ماموریت مدیر عامل برابر مدت ماموریت هیئت مدیره می باشد.

ماده 14

ماده 14:  حق امضا و حق تفویض اختیارات هیئت مدیره
حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهداور و بهادار از قبیل قراردادها، توافقنامه ها، چک، سفته، برات، اوراق قرضه، تعهد نامه های بانکی اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی و هر گونه سند تعهدآور دیگر با سه امضای مدیرعامل،  رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار هیئت مدیره و در غیاب خزانه دار با امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره با مهر جامعه نافذ و معتبر می باشد.

ماده 14

– هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به مدیر عامل تفویض نماید، اما در هر حال هیئت مدیره مسئول حسن جریان امور جامعه می باشد.
– تفویض اختیارات مندرج در بند فوق، حسب آئین نامه و دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.
– هیئت مدیره هر زمان که صلاح بداند می تواند، بخشی یا تمامی اختیارات تفویض شده را لغو و حق امضای مدیر عامل را سلب کند.
حق اضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل و در صورت غیبت مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر جامعه معتبر می باشد.

ماده 15

بخش سوم:  بازرسان جامعه

ماده 15:  جامعه دارای دو بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند، که اختیارات و وظایف آنها بشرح ذیل می باشد.
 نظارت برنحوه عملکرد و فعالیت هیئت مدیره.
  رسیدگی به عملکرد مالی و حسابهای هیئت مدیره و مدیرعامل.
 ارائه گزارش رسیدگی حسابها و عملکرد هیئت مدیره و بیلان مالی به مجامع عمومی.
 دعوت مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت.
 بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور جامعه از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند.
 بازرس و بازرسان در مقابل جامعه و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسولیت مدنی وسایر قوانین مرتبط پاسخگو و مسول می باشند.

ماده 16

ماده 16:  نحوه انتخاب بازرسین
بازرسان جامعه متشکل از دو نفر می باشند که ترتیب انتخاب آنها با رعایت مفاد ماده هفتم این اساسنامه بترتیب ذیل صورت می گیرد:
16-1: کسانیکه مایل به پذیرش مسئولیت بازرسی می باشند، در جلسه مجمع عمومی عادی که انتخاب بازرسان جز دستور جلسه آن می باشند. پس از اعلام رئیس جلسه مبنی بر انجام انتخاب بازرسان، داوطلبی خود را اعلام و نام آنها توسط منشی جلسه ثبت می شود. همچنین اعضای که مایل به معرفی کاندیدا هستند، در صورت حضور و پذیرش کاندیداهای مورد نظر، نام آنان نیز توسط منشی جلسه ثبت می شود، رأی گیری در مورد انتخاب بازرسان، بترتیب مندرج در بندهای ذیل ماده هفتم این اساسنامه صورت می گیرد.

ماده 16

16-2: نحوه قرائت آرا، تائید صحت و استخراج و اعلام آن عینا” بهمان ترتیبی است که برای انتخاب اعضای هیئت مدیره در این اساسنامه آورده شده است.
16-3  دو نفری که حائز بیشترین آرای ماخذه باشند بعنوان بازرسان اصلی جامعه تعیین ونفر سوم بعنوان بازرس علی البدل می گردند.
16-4  امضای ذیل صورتجلسه مجمع، توسط بازرسان منتخب در حکم پذیرش مسئولیت از طرف آنان میباشد، که این عبارت نیز در صورتجلسه قید می گردد.

ماده 16

16-5  وضایف بازرسان همان است که در مفاد ماده پانزدهم این اساسنامه ذکر شده است، بازرسان  می توانند هر زمان که لازم می دانند برای رسیدگی و بررسی عملکرد هیئت مدیره کلیه پرونده ها، اسناد، اوراق و دفاتر اداری و مالی هیئت مدیره را در محل دفتر جامعه مورد بازرسی قرار دهند.
16-6 انجام وظیفه بازرسی می تواند منفردا یا مشترکا از سوی بازرسان انجام پذیرد، ولی بازرسان  می باید گزارشی را که به مجامع عمومی ارائه می دهند مشترکا تنظیم و امضا نمایند و در صورت وجود اختلاف در نظرات بازرسان با یکدیگر نظر هر یک با قید نام در موارد مورد اختلاف در گزارش آورده خواهد شد.
16-7  بازرسان در صورت صلاحدید می توانند از مجامع عمومی در خواست احاله به حسابرسی یا کارشناس رسمی دادگستری برای برسی عملکرد هیئت مدیره را بنمایند.

ماده 16

16-8  در صورت استعفا، از کارافتادگی، حجر و یا فوت هر یک از بازرسان، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی عادی را بصورت فوق العاده برای تعیین بازرس یا بازرسان جدید دعوت نماید، مدت مأموریت بازرسانی که به این ترتیب انتخاب شوند برابر مدت باقیمانده ماموریت بازرسان قبلی می باشد.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
تبصره2: انتخاب اشخاص حقوقی در صورت داشتن صلاحیت مالی بعنوان بازرس بلا اشکال می باشد.

ماده 17

ماده 17:  موارد دیگر
این اساسنامه منطق بر قوانین موضوعه مربوطه، نظیر قانونی تجارت و قوانین و مقررات امور و تشکلهای صنفی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و مقررات و آئین نامه های سازمان منطقه آزاد کیش تنظیم و تدوین شده است و در کلیه مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است مفاد قوانین مربوطه و آئین نامه های اجرایی آنها خصوصا”قانون تجارت مجرا و لازم الرعایه می باشد. به موجب همین ماده، انحلال جامعه در صورت ضرورت با رعایت مفاد قانونی مربوط و با تشکیل هیئت تصفیه وفق مفاد قانون تجارت بوسیله مجمع عمومی فوق العاده می تواند صورت پذیرد.

ماده 17

17-1:  دارائی جامعه در ابتدای تأسیس مبلغ ده میلیون ریال می با شد که این مقدار با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هر مبلغ افزایش یا کاهش یابد.
17-2:  سال مالی جامعه از ابتدای فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. مگر در نخستین سال تأسیس که از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند ما همان سال می باشد.
17-3:  تغییر محل جامعه با تصویب هیئت مدیره صورت می گیرد.
17-4:  عضویت در هیئت مدیره بجز برای مدیر عامل و بازرسان افتخاری می باشد و اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمی توانند امتیازی مجزا از دیگر اعضای جامعه برای خود کسب کنند ولی مجمع عمومی عادی سالیانه بمنظور قدردانی از فعالیت و تلاش آنان برای اعضای هیئت مدیره پاداش وبازرسان حق الزحمه می تواند تصویب نماید.

ماده 18

ماده  18:   تصویب اساسنامه
– این اساسنامه مشتمل بر هجده ماده و بیست دو تبصره در جلسه روز  مورخ  در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید %